Gé Bontenbal
Johan van Vlietstraat 92, 2013 AR
Haarlem
Noord-Holland

Omschrijving

SUPERVISIE

Even kennismaken:

Mijn naam is Gé Bontenbal.Ik ben vanaf 1984 enthousiast en met plezier huisarts.Vanaf 1993 ben ik ook huisartsopleider verbonden aan het VUMC en leid ik jaarlijks AIOS op in mijn praktijk.Ik werk in een duo-praktijk in Amsterdam-Osdorp samen met POH’s somatiek en GGZ en praktijkassistenten.Daarnaast ben ik ook nog werkzaam als SCEN-arts met speciale belangstelling voor palliatieve geneeskunde.

Vanuit het huisartsopleiderschap maakte ik kennis met supervisie en ik raakte daardoor zo enthousiast dat ik besloot de kaderopleiding van de NHG tot supervisor,(team)coach en loopbaanbegeleider te gaan volgen.Ik heb de kaderopleiding in 2008 afgerond en ben sindsdien ook actief als supervisor , (team)coach en loopbaanbegeleider.Daarnaast geef ik ook workshops en verzorg onderwijs op het gebied van communicatie en samenwerking.

Ik begeleid ook intervisie groepen van verschillende disciplines.

Ik vind het nog steeds heel waardevol om stil te staan bij hoe je als persoon vorm geeft aan het prachtige huisartsenvak.Wat zijn je eigen opvattingen en ervaringen? Welke normen en waarden spelen een rol?Wat zijn je gevoelens en gedachten bij de uitvoering van de dagelijkse praktijk?

Wat wil je eigenlijk bereiken en wat is belangrijk voor je in het vak?

Zijn er zaken die je wil veranderen en hoe zou je dat willen aanpakken? Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?

Supervisie biedt de mogelijkheid om bij deze en andere persoonlijke vragen stil te staan en te reflecteren en te leren aan de hand van concrete werkervaringen.Dit kan in individueel verband, maar ook in een groepje van meestal 3-4 huisartsen.Het kan gaan om contacten met patiënten maar uiteraard ook om contacten met collegae en andere disciplines.

Samenwerking en communicatie zijn heel belangrijke kwaliteiten in het werk, maar geven ook nogal eens de nodige problemen op de dagelijkse werkvloer.Tijdens de supervisie sessies kan zo nodig diepgaand ingegaan worden op hoe je dit persoonlijk invult.

Supervisie kan zo in belangrijke mate bijdragen aan een beter  en plezieriger persoonlijk professioneel functioneren.Het kan ervoor zorgen dat je bewuster keuzes kunt maken.

Ik ben gemotiveerd om samen te werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei in het uitoefenen van het vak.

WERKWIJZE

Je bepaalt zelf waar je in supervisie mee bezig wil zijn.Een deelnemer brengt een concrete ervaring met een daarbijbehorende vraag in.Bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk waarbij een deel van een gesprek of een gebeurtenis (consult of contact met collega/POH/assistente) zo waarheidsgetrouw wordt weergegeven.Dit wordt een verbatim genoemd.Een audio- of video opname is uiteraard ook mogelijk.Een video opname biedt de mogelijkheid ook de non-verbale communicatie te bekijken.Door reflectie op deze ervaring of vraag wordt geprobeerd inzicht te krijgen:

 • Wat is er feitelijk precies gebeurt?
 • Wat was mijn aandeel daarin?
 • Waarom doe ik dat zo?
 • Wat zijn mijn gedachten en gevoelens daarbij?
 • Zijn daden, gevoelens en gedachten met elkaar in één lijn?
 • Wil ik dat zo blijven doen?
 • Wat wil ik anders doen?
 • Hoe bereik ik dat?

Belangrijk is dat bij supervisie inzicht vertaalt kan worden naar nieuw gedrag en nieuwe werkervaringen.Deze nieuwe werkervaring kan weer uitgangspunt zijn voor verdere reflectie en weer andere keuzes.Dit wordt ook wel spiraalvormig ervaringsleren genoemd volgens de zogenoemde leercircel van Kolb.

Thema’s die in supervisie aan bod kunnen komen zijn onder andere:

 • omgaan met eisende, lastige patiënten
 • de samenwerking met collegae en andere praktijkmedewerkers
 • omgaan met eigen emoties zoals boosheid, onzekerheid, angst om fouten te maken
 • de spanning tussen werken en privé
 • verlies van energie/burn out
 • hoe houd je plezier in het werk
 • welke keuzes maak je m.b.t. de vele nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het vak

Meestal vinden de bijeenkomsten eens per twee weken plaats.De tussenliggende periode wordt gebruikt voor overdenking en het deels op schrift stellen van het besprokene op de bijeenkomsten in een reflectieverslag.Daarnaast kunnen nieuwe inzichten in de praktijk worden gebracht en wordt een inbreng(verbatim/video- of audio opname) voorbereid.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gestart met het bespreken van de reflectieverslagen, daarna worden nieuwe werkervaringen besproken.

WERKSTIJL

Wat kun je van mij verwachten?

Ik kan goed luisteren en kan betrokken, nieuwsgierige vragen stellen.Ik probeer aan te haken bij de dominante leerstijl zodat er zo effectief mogelijk geleerd kan worden.Ik hou van structuur en probeer resultaatgericht de leerdoelen te verwezenlijken.Ik vind het prettig om naar grotere verbanden te kijken maar heb ook veel plezier in oog voor detail.Ik vind het belangrijk om samen te zoeken naar keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven.Humor is voor mij door het relativerende ervan van grote waarde.Ik heb als basis een vriendelijke open houding, maar kan ook confronteren als dat nodig of nuttig is.Uitdagen tot verdere ontwikkeling en het ontdekken van nieuwe gezichtspunten of het opdoen van nieuwe ervaringen vind ik belangrijk.In rust en veiligheid overzicht krijgen op de eigen werksituatie en dan samen afgestemd bekijken waar en hoe veranderingen aangebracht kunnen worden is voor mij een belangrijk uitgangspunt.

Ik hecht veel waarde aan het geven en ontvangen van feedback. Ik  werk onder andere met elementen uit de Transactionele Analyse waar dat zinnig is en met kernkwaliteiten van mensen, een manier die een verfrissende kijk op de eigen-aardigheden kan geven.Ik houd er ook van om zo nodig te werken vanuit het perspectief van de oplossingsgerichte benadering.

Er kunnen gerichte opdrachten gegeven worden tijdens de bijeenkomsten om tot verdere verdieping te komen.

PRACTISCHE INFORMATIE

– Er kan zowel individueel als in groepsverband(3-4 personen) gewerkt worden.

– Hoe vaak? Meestal 8 keer individueel(één uur per keer) en 12-15 keer bij groepssupervisie (twee uur per keer)     

– De frequentie is meestal eens per 2 weken.

– Er kan een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend gesprek.

– Aanmelden voor supervisie kan per e-mail: gebontenbal@hotmail.com

of telefonisch op het intercollegiale telefoonnummer van mijn praktijk:

020-6109623 (van ma t/m do) of mobiel: 0621929218

– Kosten:Bij individuele supervisie E 110 per uur.Groepssupervisie kost afhankelijk van het aantal deelnemers(3-4) gemiddeld E 80 per      deelnemer voor een bijeenkomst van twee uur.

Begeleide intervisie E 140 per uur, voor de gehele groep.(per deelnemer te delen door het aantal deelnemers)

ACCREDITATIE

Supervisie is geaccrediteerde nascholing op maat voor professionele ontwikkeling.

Supervisie wordt dus volledig geaccrediteerd, elk uur supervisie levert één nascholingspunt op.

INDIVIDUELE COACHING

Bij coaching gaat het voornamelijk om het formuleren en bereiken van doelen die zinvol en haalbaar zijn.Om doelen om te zetten in daden zijn bewuste keuzes nodig in gedrag en attitude, hiervoor is coaching nuttig om doelen te bereiken.Een concreet voornemen wordt samen omgezet in een veranderingsplan met een prioriteitenlijst en tijdsplanning.

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: timemanagement, leren delegeren, efficiënte consultvoering, onderhandelen, conflicthantering, overleggen en vergaderen, prioriteiten stellen, omgaan met eisende patiënten.

Meestal gaat het om vijf tot tien bijeenkomsten van één uur.Het tarief is E 110 per uur.

TEAMCOACHING

Bij teamcoaching wordt o.a. aandacht besteed aan de rol die ieder teamlid in het team vervult en aan het team als geheel.Hoe is de onderlinge samenwerking en communicatie? Vanuit welke visie wordt gewerkt?Worden alle kwaliteiten die in het team aanwezig zijn wel voldoende benut?Zijn er (verhulde) conflicten of irritaties?Zet iedereen zich evenredig in en hoe verlopen de vergaderingen en werkoverlegbijeenkomsten?Wat kan gedaan worden om de teambuilding te verbeteren?Wordt er (voldoende)feedback gegeven en ontvangen?

In teamsamenwerking zoals in een duo/groepspraktijk,gezondheidscentrum of HOED moet met enige regelmaat geïnvesteerd worden.Hierbij kan teamcoaching helpen.

Er kan op verschillende manieren gewerkt worden afhankelijk van het doel van de coaching of de vraag van het team.De begeleiding kan daarom kort of langer duren.Bij problemen kan eventueel eerst de vraag verhelderd worden of een teamanalyse gedaan worden.Na deze intake volgt dan een specifiek begeleidingsvoorstel.

Meestal duurt een teamcoachingsbijeenkomst 3-4 uur, maar in overleg zijn flexibele programma’s te maken.Ook teamcoaching is voor iedere deelnemer volledig geaccrediteerd.

De kosten voor een dagdeel van 4 uren bedraagt inclusief voorbereiding E 500, bij meer of minder uren naar rato.

LOOPBAANSCREENING EN BEGELEIDING

In meestal drie gesprekken wordt op een gestructureerde manier een overzicht gekregen van de lusten en lasten in de beroepsuitoefening.Werkt u wel in de juiste setting?Wilt u eens wat anders? Past het huisartsen werk wel genoeg bij u of dreigt er misschien een burn-out? De loopbaanscreening wordt afgesloten met een advies.De kosten zijn E 110 per uur.

GESPREKSLEIDER VISITATIE T.B.V. DE HERREGISTRATIE

 Het visitatieprogramma is bedoeld als instrument om het functioneren van een individuele huisarts te evalueren .Voor de herregistratie worden gegevens verzameld en ingevoerd op de website(VOL)De uitkomsten van de zelfevaluatie, de vragenlijsten uit de omgeving (collega’s) en de patiënten zijn samengevat in het Feedbackrapport. Dit rapport vormt de basis voor het gesprek tussen huisarts en gespreksleider.  Tijdens het vertrouwelijke visitatiegesprek worden de sterke en minder sterke kanten belicht. Ook kijken we samen naar de ontwikkelmogelijkheden en de ontwikkelwensen. met als eindresultaat een gespreksverslag en het persoonlijk ontwikkel- 
plan (POP). 
Ik vind het belangrijk om samen na te gaan waar je wilt staan en wat je wilt bereiken de komende jaren na de herregistratie. In het gesprek op maat proberen we concrete stappen te bedenken die haalbaar  zijn om de doelen te bereiken.

Ik ben gespreksleider visitatie t.b.v. herregistratie voor zowel de huisartsen als de specialisten ouderengeneeskunde(EIF)

Denk bij de keuze van nascholing ook eens aan supervisie of (team)coaching.Dat betekent investeren in de professionele ontwikkeling en in de onderlinge samenwerking en communicatie op een prettige, leerzame en op maat toegesneden manier.Elk uur is één nascholingspunt.

Route